Nepal Rastra Bank

Banking Office

Thapathali, Kathmandu
Tel. : 977 1 4419804/5/6/7
Fax :
977 1 4227378
Email :
banking@nrb.org.np

Notices
• सरकारी खाता अध्यावधिक गर्न ताकेता सम्बन्धमा  
• कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष खाता बारे   
• सरकारी खाता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा   
• सरकारी कारोवार निर्देशिका, २०७६ लागू गरिएको बारे  
• नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ्ग कार्यालयको आ.व.२०७६/७७ को लागि सूचीकृत फर्म कम्पनीबाट स्टेशनरी तथा फुटकर सामानहरु खरिद गर्ने प्रयोजानका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   
• नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिंङ सेवा सम्बन्धि सूचना
• सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई MICR चेक लिन आउने बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना
• गत आ.व. का भुक्तानी हुन बाँकी चेकको सम्बन्धमा
• बैंकिंग कारोवारको समय वृद्धि सम्बन्धि सूचना
• राजस्व बुझ्ने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना
• सरकारी कारोवार हुने बैंकहरुको सूची
• Contract Award Notice for Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Cheques amd Drafts
• Pre-qualifying Companies for Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Cheques amd Drafts
• भारतीय रुपैंया सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुको सूची
• Pre-qualifying Global Tender Noticefor printing and supply of Standards Cheques 
• Licencing Criteria of Government Transaction for Commercial Banks 
• Notice to the Banks and Financial Institutions
ECC Related
• Policy on Cheque Payment  
• ECC Participant Member Circular  
• ECC Participant Member Requirements 
• Notice about Clearing House
 
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved