Nepal Rastra Bank

Human Resources Management Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4414014    
Fax : 977 1 4428201   
Email : hrmt@nrb.org.np 


Online दरखास्त फाराम भर्ने Portal

Online Application Form Submission Portal  
 

बिदाको सूचि (List of Holidays)

Size
List of Holidays for 2077 B.S.  408.85 kB
वि.सं. २०७७ सालको बैंक बिदाको सूची  456.08 kB

सूचना (Notices)

Size
 
बि. नं. १३/२०७६, (खुला तथा समावेशी), सहायक (सहायक द्वितीय) पदको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०७६।११।०८)।   752.68 kB
विज्ञापन नं. १३।२०७६ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरण परीक्षाको नतिजा (२०७६।११।०८)   3031.94 kB
वि.नं.११।२०७६ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) र वि.नं. १२।२०७६ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) लेखा / लेखा परीक्षण पदको अन्तिम चरण परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र (२०७६।१०।२६)  141.59 kB
विज्ञापन नं. ११।२०७६ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको प्रथम चरण परीक्षाको नतिजा (२०७६।१०।२४)  1905.37 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।  486.65 kB
आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा सहायक निर्देशक (खुला तथा समाबेशी) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७६।०९।११)।  149.85 kB
विज्ञापन नं. १२।२०७६, सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) लेखा/लेखापरीक्षण पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची २)  36.28 kB
प्रधान सहायक (सहायक प्रथम) पदमा मूल्यांकन बढुवा सम्बन्धि सूचना (२०७६।०९।२३)502.45 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) पदमा मूल्यांकन बढुवा सम्बन्धि सूचना (२०७६।०९।२३)271.5 kB
उप निर्देशक (अधिकृत द्वितीय) पदमा बढुवा सम्बन्धी सूचना (२०७६।०९।२२)597.09 kB
निर्देशक पदमा बढुवा सम्बन्धी सुचना २०७६।०९।२२321.24 kB
विज्ञापन नं. १३।२०७६, सहायक (सहायक दित्तीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ३)2679.46 kB
विज्ञापन नं. ११।२०७६, सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची १)408.93 kB
खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित परीक्षा तथा प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ( मिति २०७६।८।२७) 133.76 kB
अस्विकृत अनलाइन दरखास्त फाराम सम्बन्धि सूचना (२०७६।८।२२)1914.79 kB
आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ( मिति २०७६।८।१९)176.87 kB
अनलाइन दरखास्त फाराम सम्बन्धि सूचना (२०७६।८।१६)3822.82 kB
विज्ञापन नं.११।२०७६ सहायक निर्देशक, विज्ञापन नं.१२।२०७६ सहायक निर्देशक (लेखा/लेखापरीक्षण) तथा विज्ञापन नं.१३।२०७६ सहायक पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना (२०७६।०७।०८) ।889.87 kB

नमूना प्रश्नपत्र

Size
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७३)1946 kB
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७४)1727.01 kB
सहायक द्रितीय खुल्ला प्ररियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६६/६७/६९6904.35 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७2016.82 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७881.04 kB
अधिकृत तृतीय प्रशासन तर्फका पुराना प्रश्नपत्रहरु २०६६-०६७-०६८-७०7786.51 kB
सहायक द्वितिय खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६७ 593.8 kB
 

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Size
प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) लेखा/लेखापरीक्षण पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६  311.48 kB
अधिकृत तृतीय (प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६365.26 kB
प्राविधिक सेवा, सहायक द्वितीय(सूचना प्रविधि) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५66.64 kB
प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६1520.36 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law)58.6 kB
अधिकृत तृतीय (International Law)135.07 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.