Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Payment Systems Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. :977 1 4419804/5/7
Fax :977 1 4443878

Email :
psdept@nrb.org.np

Notices
• विधुतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोध   
• Business Continuity Plan परीक्षण गरी सेवा सुचारु हुने यकीन गर्ने सम्बन्धी सूचना  
• RTGS System Rule, 2019 को अनुसूची–५ (Appendix-5) मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा  
• NCHL-IPS Operating Rulebook, 2015 को 10.2 मा बुँदा नं. 6 थप गरिएको सम्बन्धमा
• RTGS सञ्चालनको क्रममा केहि Business Process मा परिवर्तन हुने सम्बन्धी सूचना
• RTGS System Rule, 2019 को अनुसूची–७ (Appendix-7) मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
• NCHL-ECC Operating Rules, 2011 तथा NCHL-IPS Operating Rules 2015 मा संशोधन सम्बन्धमा
• विद्युतीय कार्ड प्रयोग गरि Point of Sale (POS) मसिनमार्फत कारोबार गर्नु हुने सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना
• ATM मेशिनमा नेपाली भाषा प्रयोग गरी कारोवार गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी सूचना
• अनुमतिपत्र प्राप्त गैर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नामावली
• भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रले सेवा संचालन गर्नुपूर्व अनुमति लिने/नियमित गराउने सम्बन्धी सूचना
• NCHL - IPS लागु हुने सम्बन्धी सूचना
• भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रले अनुमति लिने सम्बन्धि सूचना
Directives
• भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन –२०७६  
• Electronic Cheque Clearing सम्बन्धमा
• इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैंकिङ्ग (इ–बैंकिङ्ग) सेवा सम्बन्धमा
• RTGS System सञ्चालन सम्बन्धमा
• POS मसिन मार्फत गरिने कारोबार र Online Reporting सम्बन्धमा
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा
• वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक/प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिने सम्बन्धमा
• विद्युतीय मध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा सम्बन्धमा
• सेटलमेन्ट बैंक (Settlement Bank) सम्बन्धमा
• विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्था
• दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत् स्वदेशी मुद्रामा गरिने वित्तीय सेवा सञ्चालन सम्वन्धमा
• विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन सम्वन्धमा
Circulars
• RTGS System को कारोबार शुल्क छुट गरिएको सम्बन्धमा ।  
• अ. प्रा. निर्देशन नं. ५/०७६ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा |  
•  अ. प्रा. निर्देशन नं. १ र ३ मा थप गरिएको सम्बन्धमा ।
• २०७५।०३।३० मा जारी अ.प्रा.निर्देशन नं. ५।०७५ को बुँदा नं. १.१ को खण्ड (ङ) र २०७६।०२।१० मा संशोधन गरिएको खण्ड (च) मा पूनः संशोधन सम्बन्धमा
• अ. प्रा. निर्देशन नं. ५/०७५ मा संशोधन तथा थप गरिएको सम्बन्धमा
• अ. प्रा. निर्देशन नं. ५/०७५ को बूँदा नं. (५) मा खण्ड (च) संशोधन सम्बन्धमा
• अ. प्रा. निर्देशन नं. ४/०७४ को बूँदा नं. (२) मा खण्ड (घ) थप सम्बन्धमा
• २०७४/०७५-०१ विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा यस्ता कार्डहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्वीकार्य र प्रचलनमा रहेका सुरक्षात्मक उपाय र विशेषताहरु अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने
Acts
• भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५
Bylaws
• Payment & Settlement Bylaw (Nepali) 2072 (Including second amendment 2074)
• Payment & Settlement Bylaw (English) 2015 (Including second amendment 2017)
Policies, Guidelines
• RTGS System Rules 2019
• Payment Systems Oversight Framework 2018
• Licensing Policy for Payment Related Institutions 2016 (Unofficial Translation)
• Licensing Policy for Payment Related Institutions 2073
Reports
• Payment Systems Oversight Report 2075/76 (2018/2019)  
Others
• Retail Payment Strategy, 2019  
• RTGS Related - Frequently Asked Questions
• National Payment System Development Strategy
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.